Pagal asociacijos įstatus konferencija yra aukščiausias asociacijos valdymo organas. Konferencija turi visas asociacijos visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencijos kompetencija yra rinkti asociacijos valdybos narius,  tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, asociacijos veiklos ataskaitas, balansus ir kt. (asociacijos įstatai).

Kaip įprastai, kviečiame balsuoti, siekiant patvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, taip pat šiais metais baigiasi 5 PVPA valdybos narių kadencijos ir kviečiame kartu išrinkti naujus valdybos narius.

Kviečiame dalyvauti balsavime. Tam reikia:

  1. Susipažinti su finansinėmis PVPA ataskaitomis, audito išvada ir kandidatų į valdybos narius prisistatymais.
  2. Tinkamai užpildyti balsavimo biuletenį.
  3. Pasirašyti pilnai užpildytą biuletenį kvalifikuotu el.parašu arba pasirašyti ir nuskenuoti.
  4. Balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu ausra@pvpa.lt iki 2024 m. gegužės 27 d. 17:00 val.

Kadangi užpildyti balsavimo biuleteniai bus teikiami valstybės įmonei Registrų centras, LABAI SVARBU pilnai ir tinkamai užpildyti visus lapus bei pridėti įgaliojimą (jei pasirašo ne įmonės vadovas).

JURIDINIAMS ASMENIMS: Balsuoti gali įmonės (organizacijos) vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei balsuoja įgaliotas asmuo, kartu su biuleteniu būtina pateikti tinkamos formos įgaliojimą (prisegame).

Būsime nuoširdžiai dėkingi, jei užpildytą balsavimo biuletenį atsiųsite kuo greičiau, nelaukdami nurodyto termino.

DOKUMENTAI SUSIPAŽINIMUI

Audito ataskaita>>
Valdybos narių prisistatymai:

DOKUMENTAI UŽPILDYMUI:

Juridiniams nariams:
Balsavimo biuletenis>>
Įgaliojimo pavyzdys>>

Fiziniams nariams:
Balsavimo biuletenis>>
Įgaliojimo pavyzdys

Svarbu žinoti:

  • Konferencija gali priimti sprendimus, jei joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Asociacijos narių. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma,  Valdybos narys gali būti išrinktas, jeigu už jį balsuoja 2/3 (du trečdaliai) Konferencijoje dalyvaujančių Asociacijos narių.
  • Kiekvienas Konferencijoje dalyvaujantis Asociacijos narys balsuodamas turi vieną balsą;
  • Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 10 (dešimties) dienų turi būti skelbiama pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Konferencijoje dalyvavo Asociacijos narių.